Chris Hani Baragwanath hospital


Dr George Mukhari hospital


Steve Biko hospital


Charlotte Maxeke hospital

Polokwane hospital


Elim hospital


Letaba regional hospital


Messina hospital


Tshilidzini hospital


Botlokwa hospital

Frontier hospital